Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Как да увеличим ангажираността и мотивацията на служителите?

Как да увеличим ангажираността и мотивацията на служителите?

Ако служителите в компанията са ангажирани, те ще изпълняват своите задължения със страст, ще внимават максимално за качеството, ще са ентусиазирани, лоялни и работейки в синхрон с целите на фирмата, ще мотивират и своите колеги.

Пред мениджърите и всички собственици на бизнес голямото предизвикателство е точно това – как да ангажират и да мотивират своите служители.

Как да стимулираме служителите да са по-ангажирани и мотивирани? Вижте повече в нашия материал.

Какво е ангажираност?

В най-общия смисъл под ангажираност се има предвид физическото, емоционалното и интелектуалното състояние, което кара служителите да си вършат работата по възможно най-добрия начин.

Съществуват няколко приемливи за компанията нива на ангажираност. На първо място стои удовлетвореността на служителя, че работи в съответната компания. Той е доволен от заплащането, условията на труд, перспективите за обучение и квалификация, но работи без много усилия.

Има друг тип ангажираност, при която служителят е лоялен, готов е да остане задълго в компанията, но не полага допълнителни усилия, вършейки работата си.

Най-високото ниво на ангажираност е участието, в което служителят дава най-доброто от себе си и счита за свой дълг да допринесе с нещо за просперитета на компанията.

При неангажирани служители в дадена компания това се отразява в насоки като високо текучество, голям процент отсъствия, пропуснати срокове, липса на инициативност и интерес към професионалното израстване. Стига се до сериозни загуби за компанията, тъй като производителността се снижава, както и качеството на обслужването на клиентите.

Успешните ръководители на бизнес знаят, че служителите им имат нужда от стимулиране и насърчаване, т.е. от мотивация за работа.

Какво е мотивация?

В основата на всяка една мотивация са нуждите, потребностите на дадена личност, които могат да бъдат материални и духовни. Те са и критерий всеки човек да вземе решение за действие или бездействие. Казано накратко, мотивацията е силата, която служи като подтик човекът да действа по точно определен начин. Тя засяга избора на поведение и цели, насочена е и към наградите, които личността може да получи за положени усилия.

Да бъдат мотивирани служителите – това е казус, който стои изключително сериозно на вниманието дори и пред най-модерните компании днес поради голямата конкуренция. Затова, познавайки нуждите на служителите си, мениджърите и ръководителите на всеки бизнес може адекватно да прилагат мотивационна система както от финансови, така и от нефинансови стимули, за да увеличат производителността.

Как да увеличим ангажираността и мотивацията на служителите в нашата компания?

Тенденцията, наложена преди години, за силна конкуренция между служителите, за да бъдат резултатите по-добри, днес е заменена с фирмена политика, която залага на създаването на хармония и баланс в работната атмосфера.

Спокойна работна среда

Създавайки позитивна среда и приятно работно място, ще можете да очаквате, че задачите ще бъдат изпълнени по-качествено и в срок. Доброто комуникиране със служителите ще даде възможност да се добие представа за благосъстоянието им на работното място. Обособеният кът за отдих, осигуряването на вендинг машина за храна и напитки, достатъчното осветление, ергономичните мебели и др. са все възможности, които ще съдействат за благоприятна работна атмосфера, освободена от напрежение и стрес. Когато не са застрашени от професионално прегряване, служителите ще усещат  по-голяма ангажираност към това, което вършат.

Мерки за балансиране между професионалния и личния живот

Важен фактор, влияещ положително за поддържане на добра мотивация на работното място, са предприетите от мениджъра мерки за балансирането между професионалния и личния живот на персонала. Необходимото равновесие може да бъде постигнато, ако мениджърът е наясно какви лични трудности изпитва всеки служител, като в същото време трябва да показва с личния си пример подобен баланс. Това включва например да има хобита извън офиса, да не си взема работа за вкъщи, да не съди строго подчинените си за незначителни нарушения и др.

Проява на разбиране

Много е важно служителите да са сигурни, че винаги ще срещнат разбиране от своя ръководител. Всеки човек обича да бъде изслушван, затова при конфликтни ситуации, проблем от личен характер и др. проявеният интерес, толерантността, окуражителните думи, готовността за помощ и подкрепа ще накарат служителя да изпитва по-голямо уважение, ще повишат доверието и съответно мотивацията му за по-ефективна работа.

Справедливо отношение

Отговорност на всеки работодател е да се отнася справедливо към служителите си. Прозрачните и ясни отношения, справедливата система за възнаграждение и нематериалната мотивация са част от очакванията. Ако приложението на всички мерки, компромиси, отстъпки и др. са еднакви за целия екип, усещането за справедливост ще породи удовлетворение и ще повлияе положително върху ангажираността.

Какви ще са положителните резултати в дългосрочен план?

Статистиките показват, че ангажираните служители допринасят за по-голямата ефективност и конкурентноспособност на компанията. Ангажираността на служителите ги прави по-лоялни, текучеството намалява, те повишават амбициите си да се квалифицират и обучават повече, което ги направи по-ефективни. 

Говорейки пред външния свят за своя опит в работата и привлекателните страни на своя работодател, съдействат и за брандирането на компанията. А това е възможност на добри специалисти да пожелаят да постъпят в нея.