Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Права за ползване

Права за ползване

Тази интернет страница със своята начална страница в домейна "breaktime.bg" е собственост на Брейктайм АД. Посредством достъпа си, потребителите се съгласяват с Правата за ползване, посочени по долу. Брейктайм АД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези права за ползване, чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.
 

1. Отказ от отговорност
Брейктайм АД не поема никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията, предоставена на тази интернет страница. Потребителите се съгласяват, че използването на този сайт и на всеки сайт, свързан с него и съдържанието му е изцяло на тяхна отговорност. Нито Брейктайм АД, нито друга страна, участваща в създаването или поддържането на този уебсайт или на който и да е друг уебсайт, свързан с тази интернет страница, носи отговорност по какъвто и да е начин за каквито и да е преки, случайни, последващи или индиректни щети, произтичащи от достъпа ви, невъзможността ви да използвате този уебсайт или грешки и пропуски в съдържанието му.
Информацията, предоставена на тази интернет страница, не представлява предложение, оферта или покана за покупка.

2. Използване на съдържанието
Съдържанието на тази интернет страница, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е защитена с авторско право от Брейктайм АД и не може да бъде копирана, да се съхранява за последваща употреба или да се използва по друг начин изцяло или частично, по какъвто и да е начин, без писмено съгласие от Брейктайм АД. Потребителят може да направи копие на всяка страница на уебсайта, което да бъде използвано за лични и нетърговски цели, които не вредят на репутацията на Брейктайм АД, при условие, че потребителят не премахва търговски марки, авторски права и всяко друго известие, съдържащо се в това съдържание. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.

3. Търговски марки
"Breaktime" е регистрирана търговска марка на Брейктайм АД

4. Юрисдикция

Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.